Процедура и критеријуми за пријем и завршетак коришћења услуге

Пријем корисника на смештај врши се на захтев Центра за социјални рад, односно упутног органа са територије општине где лице има пријаву пребивалишта.

Документа за пријем не могу бити старија од шест месеци од дана подношења захтева за смештај у Завод.

Критеријуми за пријем су: одрасли и старији са интелектуалним и менталним тешкоћама, који имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници, са утврђеним I, II, III и IV степеном подршке.

Лица са менталним тешкоћама:

 • дијагностичке категорије из круга шизофрених психоза, афективних психоза или можданих органских психо-синдрома, у фази ремисије(када не угрожавају ни себе ни друга лица), која је постигнута хоспиталним третманом у здравственој установи, али постоји проблем надзора у отвореној средини;
 • лица оболела од деменције код којих су очуване способности контролисања физиолошких функција и основне норме социјалног понашања (мирни, без агресивних испада, не угрожавају елементарни ред у друштвеној средини у којој бораве);

Лица са иителектуалним тешкоћама:

лица са интелектуалним тешкоћама, степена умерене и теже ретардације (10 20-34). Ова лица могу боловати и од епилепсије и могу се сместити ако је успостављена ремисија у смислу контроле напада-криза свести.

Контраиндикације је за смештај у Завод су:

 • лица са менталним тешкоћама у акутној фази болести, тј. погоршању или код којих није успостављена задовољавајућа ремисија;
 • лица са менталним или интелектуалним тешкоћама и соматском проблематиком која захтева посебан третман;
 • стална везаност за постељу, непокретна и тешко покретна лица;
 • слепа или слабовида лица;
 • лица са антисоцијалним понашањем, склона крађи, скитњи, проституцији, насилништву;
 • оболели од болести зависности који нису после лечења остварили дужу апстиненцију;
 • извршиоци тешких кривичних дела;
 • вишеструко ометена лица (интелектуалне тешкоће са удруженим телесним/сензорним инвалидитетом);
 • лица са развојним поремећајима/поремећаји понашања Р80-Р9

Потребна документација за пријем корисиика у Завод:

 • захтев упутног органа за смештај и захтев на образцу С-1 -налаз и мишљење водитеља случаја
 • налаз и мишљење психолога (резултат психолошког тестирања)
 • процена
 • изјава воље корисника који није лишен пословне способности о прихватању смештаја у установу или решење о постављању привременог старатеља за потребе смештаја и изјава старатеља да је сагласан са смештајем у установу
 • решење о лишавању пословне способности, решење о старатељству, изјава старатеља да је сагласан са смештајем у установу -решење о категоризацији, односно рекатегоризацији за лица са интелектуалним тешкоћама
 • изјава упутног органа о носиоцима трошкова смештаја -извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству -фотокопија личне карте и здравствене књижице -медицинска документација:
 • налаз и мишљење психијатра са прописаном терапијом расположива документација о претходном лечењу (налази, отпусне листе са епикризом, налази специјалиста)… серолошке анализе крви ( не старије од 2 месеца): ТРН налаз , anti HIV, anti HCV, HbcAg (у случају позитивног налаза извештај инфектолога о стању болести), прочитан снимак плућа не старији од 6 месеци, уверење о здравственом стању по систему органа поуњен од стране лекара опште праксе.

Захтев за смештај прима руководилац јединице социјалног рада у Заводу, евидентира захтев и износи на Стручни тим Завода. Процену потребе за услугом врши Стручни тим Завода.

Пријемна процена се врши у року од петнаест дана од дана пријема захтева. У зависности од потребе за додатним информацијама и могућности корисника, Стручни тим обавља разговор са корисником, односно законским заступником у року од 15 дана, од дана пријема захтева (пре пријемне процене).

Стручни тим врши пријемну процену на основу документације упутног органа, непосредног разговора са корисником или законским заступником, лицима значајним за корисника и том приликом процењује:

 • став корисника и других лица од значаја за корисника и њихова очекивања од услуге,
 • подобност корисника за коришћење услуге,
 • капацитет пружаоца услуге да задовољи потребе корисника,
 • приоритет за пријем – уписивање у евиденцију захтева за реализацију,
 • способности и приоритетне потребе потенцијалног корисника,
 • могућност да друге услуге или службе у заједници на потпунији начин задовоље потребе корисника,

Руководилац јединице социјалног рада обавештава подносиоца захтева о исходу пријемне процене најкасније у року од седам дана од дана пријемне процене, у форми дописа, што укључује информацију о почетку коришћења услуге, стављања на листу чекања или разлозима за одбијање пријема корисника.

Одлуке по захтевима за смештај Стручни тим доноси у писаној форми и потписују их сви чланови тима, након чега руководилац јединице социјалног рада прослеђује исте упутним органима.

Стручни тим Завода у обавези је да разматра све захтеве, без обзира да ли су попуњени капацитети установе и да ли лице за које се смештај тражи одговара категорији смештаја.

Одлуку о саставу Стручног тима Завода доноси директор.

О раду Стручног тима Завода, записник води руководилац јединице социјалног рада Завода.

Седници Стручног тима Завода председава Координатор стручног рада, а у његовом одсуству лекар психијатар, односно лекар опште медицине и он је истовремено руководилац тима.

Стручни тим Завода заседа једном недељно.

Након одлуке Стручног тима о пријему корисника и позива на смештај, Тим у просторији Завода, након прегледа штићеника доноси коначну одлуку о пријему. Штићеник тада прилаже личну документацију руководиоцу јединице социјалног рада (здравствену књижицу и личну карту).

Новопримљени корисник се распоређује на одговарајући павиљон, према категорији којој припада.

Основни подаци везани за новопримљеног корисника се евидентирају у свесци примопредаје на павиљону.

Руководилац јединице социјалног рада разврстава документацију захтева за смештај, писменим путем обавештава службу рачуноводства о пријему корисника, здравствену документацију предаје здравственој служби, а од преостале документације формира досије корисника и упућује стручном раднику павиљона, на који се корисник смешта.

Руководилац јединице социјалног рада уписује новопримљеног корисника у матичну књигу и друге одговарајуће евиденције (програме намењене лицима на смештају, регистар корисника и др.).

Руководилац социјалног рада Центру за социјални рад доставља обавештење о пријему на смештај, два обрасца С-3 и четири примерка уговора о смештају (са молбом да исте потпишу, два примерка врате, а два задрже). Уговором се регулишу сви значајни аспекти коришћења услуге, обавезе упутног органа и пружаоца услуге.

Новопримљени корисник пролази кроз период опсервације (општег посматрања, праћења, процене здравствено-социјалног стања и преосталих способности) у трајању од три месеца, који се може продужити за још три месеца. По истеку адаптационог периода, Тим одељења (павиљона) доноси закључак:

 • о даљем боравку и третману корисника у Заводу или
 • о престанку боравка (у том случају Стручном тиму Завода предлаже раскид Уговора о смештају, закљученог између Завода и Центра за социјални рад).

Кориснику престаје коришћење услуге под следећим условима:

1. На захтев корисннка, односно законског заступника-старатеља:

 • због одласка код другог пружаоца услуге,
 • као резултат напредовања или оспособљавања за коришћење друге услуге,
 • због незадовољства услугом, ако сматра да му није обезбеђена квалитетна услуга,
 • ако није у стању да обезбеди средства за даље коришћење услуге и сл. Корисник, односно законски заступник изјаву воље у писаној форми доставља упутном органу, односно надлежном Центру за социјални рад, који установи доставља одговарајући документ (решење о престанку смештаја, закључак стручног тима и сл.). Отказ Уговора даје се у писменој форми 15 дана пре датума са којим се Уговор отказује.

2.На основу одлуке (предлога) пружаоца услуге – Стручног тима Завода:

 • услед неизмирења обавеза у погледу плћања,
 • непоштовања правила кућног реда и неадекватног понашања,
 • када Стручни тим оцени да се стање и понашање корисника изменило тако да је његов даљи останак контраиндикован,
 • да је дошло до пада психофизичких способности до те мере да угрожавају његов или живот и безбедност других корисника,
 • ако намерно или из крајње непажње нанесе већу материјалну штету установи.

Стручни тим Завода предлог за отказ Уговора доставља у писменој форми упутном органу — Центру за социјални рад.

З.Смрћу корисника.

У Крагујевцу 09.05.2016. год.