Основна делатност Завода је смештај, нега, исхрана, здравствена заштита, хабилитација и рехабилитација корисника.

Уредбом о мрежи установа социјалне заштите је утврђен капацитет за пружање услуге домског смештаја за 850 одраслих и старијих лица.

Завод „Мале Пчелице“ Крагујевац остварује своју делатност као јединствено правно лице, без организационих делова са правима самосталног иступања у правном промету са трећим лицима.